Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

mezalians
3639 21f0 500
Reposted fromqb qb viabrightbyte brightbyte

June 17 2017

7472 9d71 500

indirispeaks:

arewehavingpunyet:

I ain’t afraid of no goats.

I am suspicious of the pineapple though.

mezalians
3352 88b9 500
Frogs
Reposted fromrrandom rrandom viaNukular Nukular

June 13 2017

4142 3b5e 500
Reposted fromtron tron viatfu tfu
mezalians
mezalians
Reposted fromiblameyou iblameyou viatfu tfu
mezalians
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viagdziejestola gdziejestola
mezalians
Reposted fromgreensky greensky viaelentarie elentarie
7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialexxie lexxie
mezalians
5478 90de 500
Reposted fromjohnDonson2 johnDonson2 viaelentarie elentarie
mezalians
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace vialexxie lexxie
mezalians
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu vialexxie lexxie
mezalians
7951 d985 500
Reposted fromkaiee kaiee viaelentarie elentarie

June 10 2017

2631 6a38 500

thefingerfuckingfemalefury:

lifeofkj:

ninquelen:

assassinationtipsforladies:

otdushi:

please don’t knock, the cat has the keys

So to visit them you must first catch their cat? That is some task for potential suitors in medieval epic poetry shit

Befriend. If the cat doesn’t like you, human inside probably won’t either.

Real life videogame level.

Sidequest

Befriend the cat who is the KEEPER OF THE KEYS

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 vianiee niee
8993 7e3e 500

queenofthediamondz:

Come to my blog for more / Vieni nel mio blog per altro🌌🌴

8992 8e58

June 09 2017

8989 3fd8 500

sweet-lo:

How to be a heartbreaker💔

June 06 2017

mezalians
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viachemiczna chemiczna
8377 cb5b 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
mezalians
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viarichardth richardth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl