Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

mezalians
4214 d4da
bardzo.
mezalians
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viasadystka sadystka

May 14 2017

mezalians
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viacatchmelater catchmelater
mezalians
4318 bdbf
mezalians
5961 a5ee
Reposted fromoblivions oblivions viaever ever

May 13 2017

4392 e735 500

May 03 2017

6209 3ee9 500
Reposted fromflaxanddill flaxanddill viavolldost volldost
mezalians
Reposted fromgruetze gruetze viavolldost volldost
mezalians
1821 2d2a
Reposted frommegustonanista megustonanista viavolldost volldost
mezalians
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
mezalians
9068 fb04 500
Reposted fromroxxx roxxx viavolldost volldost
mezalians
5608 e3fa
Reposted fromblackandblack blackandblack viavolldost volldost
mezalians
7064 fa6f 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viavolldost volldost
mezalians
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
mezalians
8486 80b5 500

artchiculture:

Eliot Elisofon, Woman & Crane, 1937

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viavronk vronk

May 01 2017

mezalians
Poetka znikła w oddali,
Bardzo Dalekiej Oddali,
wszyscy Ją świetnie znali,
wszyscy Ją strasznie kochali.

Lecz skoro tak ją kochali,
tak bezgranicznie, tak mocno,
czemu w co drugim Jej wierszu
taka straszliwa samotność?

Jeśli aż tylu Przyjaciół
wciąż przy niej, za nią się snuło,
czemu w co drugiej piosence
takie błaganie o czułość?

Oto Boże Igrzysko:
poetka dowcipna, psotna,
a w środku tak straszliwie
zziębnięta i samotna.

...
— Poetka znikła w oddali, W.Młynarski
Reposted frommonstrum monstrum viaiirritability iirritability
mezalians
3609 d7e8 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
3597 7055 500
Reposted fromVicariousEyes VicariousEyes viariceball riceball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl