Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

mezalians
1831 e423 500
mezalians
0798 53e4 500
Reposted fromexistential existential

July 08 2017

mezalians
mezalians
7535 5679 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaratmani ratmani
mezalians
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viabodyinthegarden bodyinthegarden
8295 e893 500

mary-yanko:

God’s Dropbeat series

Reposted fromspookystyx spookystyx viablackenedsky blackenedsky
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

mezalians
mezalians


Through the Woods T-Shirt

July 05 2017

mezalians
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viahorcrux horcrux
mezalians
7476 40ba
mezalians
2050 72c0
Ten gif jest idealny i długo takiego szukałem. Od dziś już nie będę bujał się sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
mezalians
8005 4e22 500
Reposted frompiehus piehus viameem meem

July 03 2017

2800 1009 500

bitchycode:

lmao

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viacylonapplepie cylonapplepie
mezalians
8786 3074
Reposted frommiststueck miststueck viaDietz Dietz

July 02 2017

mezalians
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela viaoutofmyhead outofmyhead
mezalians
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viamissljud missljud
mezalians
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte viamissljud missljud
mezalians
3017 32fb

June 21 2017

mezalians
3639 21f0 500
Reposted fromqb qb viabrightbyte brightbyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl